ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POPTÁVKA SLUŽEB ČI OBJEDNÁVKA NA BEZPLATNÉ VYZKOUŠENÍ SLUŽEB

Společnost LIFESTART, s.r.o. IČ: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299476, zastoupenou Markétou Brožovou, jednatelkou a Bc. Janem Pfeiferem, jednatelem, zpracovává v případě Vaší poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb ve ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:

jméno a příjmení

emailovou adresu

telefon

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb přístup do vnitřního rozhraní FREE, případně jednání o této nabídce. Tyto osobní údaje budou společností LIFESTART, s.r.o. IČ: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2 zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a LIFESTART, s.r.o nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností LIFESTART, s.r.o, tedy správcem osobních údajů,

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

SOUHLAS ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Udělujete tímto souhlas společnosti LIFESTART, s.r.o. IČ: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2, aby zpracovával tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

emailovou adresu

telefon

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti LIFESTART, s.r.o. a nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email – [email protected], viz také kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Správce je oprávněn nabízet vám služby z portfolia skupiny mamacotrenuje či našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

ZPRACOVÁVÁNÍ Z DŮVODU PLNĚNÍ SMLOUVY, PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ A Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely:

Zprostředkování do vnitřního rozhraní webových stránek www.mamacotrenuje.cz (plnění smlouvy o poskytování služeb)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení.

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po  dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U zákazníků služeb mamacotrenuje.cz, jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost při plnění svých závazků, povinností a práv ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak. Jde o:

právní zástupce, notáře a exekutory, auditory, účetní firmy a společnost Aseta, s.r.o., se sídlem Josefa Písaříka 1388, Kladno, IČ: 2758949, která je provozovatelem webových stránek www.chcijistlepe.cz a jímž prostřednictvím Vám je sestaven stravovací program, který je součástí některých služeb na webových stránkách www.mamacotrenuje.cz.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie. Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat:

potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,

informace o účelech zpracování,

právo na kopii osobních údajů

Žádost je možné zaslat písemně na adresu LIFESTART, s.r.o. IČ: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2 nebo na email: [email protected].

Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit emailem na adrese [email protected].

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou Vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracováním či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na adresu LIFESTART, s.r.o., Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2, nebo na email [email protected].

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání Vašich údajů jinému správci. Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob. Žádost o přenesení údajů k jinému správci je možno podat na [email protected]. nebo písemně na adresu LIFESTART, s.r.o., Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu LIFESTART, s.r.o., Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit buď písemně na adrese LIFESTART, s.r.o., Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2 či elektronickou poštou na adresu [email protected], Vaše odvolání zašlete mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

COOKIES A DALŠÍ INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.