I. Dohoda o užívání stránek www.mamacotrenuje.cz

1. Užíváním, vstupem do internetových stránek www.mamacotrenuje.cz uzavíráte tuto dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností LIFESTART, s.r.o. IČ: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299476, zastoupenou Markétou Brožovou, jednatelkou a Bc. Janem Pfeiferem, jednatelem (dále jen „provozovatel“).

2. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním internetových stránek www.mamacotrenuje.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese provozovatel odpovědnost. V případě, že si poškozená strana nárokuje škodu, jste povinni ji nahradit v plném rozsahu a výši.

3. Provozovatel internetových stránek www.mamacotrenuje.cz působí pouze jako informační zdroj, poskytuje obecné návody a nezaručuje přesnost či úplnost informací, které v žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči! Provozovatel neručí a nenese žádnou odpovědnost za následky používání těchto obecných rad a informací, návodů na cvičení či stravování, které provozujete na vlastní riziko a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití.

4. Internetové stránky www.mamacotrenuje.cz mohou odkazovat na stránky jiného zřizovatele a zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za publikovaný obsah takovýchto odkazovaných stránek.

5. Autorská práva k veškerým materiálům včetně obchodní značky a dalších vlastnických práv, zveřejněných na internetových stránkách www.mamacotrenuje.cz a všech částech tohoto portálu náleží jejich autorům, nebo vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona. Veškerý materiál je určen pro informační, osobní, nekomerční účely uživatele, který se zavazuje tato práva dodržovat a respektovat. Není dovoleno nic přetvářet, zaměňovat, prodávat či předávat dále bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části.

6. Jakékoliv neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských a reklamních práv, nebo soukromí provozovatele či zřizovatelů odkazovaných internetových stránek.


7. Části stránek, které jsou dostupné pouze některým uživatelům, kteří splnili podmínky pro získání takového přístupu, například registrací či nákupem členství, jsou určeny výhradně těmto uživatelům. Šíření takového obsahu mezi uživatele, kterým není tento obsah zpřístupněn (například nemají platné členství), není dovoleno a je posuzováno, jako vážné porušení smluvních podmínek.8. Veškeré dotazy, připomínky i informace, které uživatel vznese, zadá, nebo zveřejní prostřednictvím internetových stránek provozovatele, či provozovateli poskytne jiným způsobem, nejsou považovány za důvěrné a to ani v případě, že nejsou ostatním uživatelům běžně k dispozici a provozovatel je může bez jakékoliv náhrady použít, publikovat a nakládat s nimi dle svého uvážení. V případě, že uživatel vloží textový nebo obrazový obsah v jakékoliv formě, dává tím provozovateli právo k distribuci, kopírování, editování, pořizování výtahů a zveřejňování obsahu v libovolné formě. Uživatel, který obsah vloží, ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na internetových stránkách provozovatele. V případě, že uživatel poruší některá z níže uvedených pravidel, může mu být ukončen přístup na internetové stránky provozovatele.
Na stránkách není dovoleno:
– Zveřejnění nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
– Předávání nebo usnadnění distribuce obsahu, který je urážlivý, škodlivý, výhrůžný, rušivý, hanlivý,      rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku, vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
– Používání vulgárního nebo hrubého jazyka.
– Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
– Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
– Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele.
– Poškození nebo pokus o poškození stránky.
– Pokus o získání hesla jiného uživatele.
– Šíření obsahu nebo i části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
– Šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by jinak tento obsah neměli k dispozici.

Provozovatel má právo kdykoliv odstranit jakýkoliv nedovolený obsah a zároveň nepřebírá odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránky.

9. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám.

11. Veškeré online služby jsou koncipovány pro „desktop“ počítače. Provozovatel nezaručuje jejich plnou funkčnost a kvalitu na různých mobilních zařízeních, tabletech aj..


II. Obchodní podmínky

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových stránkách provozovatele, www.mamacotrenuje.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LIFESTART, s.r.o., identifikační číslo: 07342748, se sídlem Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299476, zastoupené Markétou Brožovou, jednatelkou a Bc. Janem Pfeiferem, jednatelem (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Nabídka služeb je poskytovatelem provozována na internetové adrese www.mamacotrenuje.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.mamacotrenuje.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Technické náležitosti pro přístup k digitálnímu, online obsahu

Objednatel musí mít nainstalován současný, běžný internetový prohlížeč (například Firefox, Internet Explorer či Google chrom).

Texty jsou ve formátu PDF nebo se jedná o dokumenty Word, Excel. Obrázky jsou ve formátu JPG. Videa jsou nahrána prostřednictvím portálu www.youtube.com

Do VIP facebookové skupiny se objednavatel přihlašuje prostřednictvím facebookového účtu. Objednavatel jej musí mít aktivní a musí k němu být přihlášen při vstupu i po celou dobu přihlášení do VIP facebookové skupiny.

Pro přístup k digitálnímu, online obsahu je nutné internetové připojení.

3. Uživatelský účet

Na základě registrace objednavatele provedené na webové stránce může objednavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednavatel provádět objednávání služeb – časového členství (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je objednavateli umožněn prostřednictvím uživatelského jména, které objednavatel uvedl při registraci a hesla, které mu bylo následně zasláno na jím uvedenou emailovou adresu. Uživatelské heslo si může objednavatel měnit ve svém uživatelském účtu. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednavatele.

Objednavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu, ani veškerých informací a materiálů umístěných ve vnitřním rozhraní, třetím osobám.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

4. Uzavření kupní smlouvy

Poskytovatel na svých internetových stránkách www.mamacotrenuje.cz nabízí služby spojené s online nabídkou služeb v oblasti fitness, cvičení a dalších služeb, („dále jen služby“). Webové stránky obsahují seznam služeb nabízených prodávajícím (poskytovatelem) k prodeji a to včetně uvedení ceny jednotlivé nabízené služby. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách. Poskytovatel může uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

Pro objednání služby kupující vybranou službu „vloží“ do elektronického nákupního košíku, vyplní fakturační údaje a vybere způsob úhrady (dále jen jako „objednávka“).

Objednávku odešle objednavatel (kupující) poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce objednavatelem jsou považovány za správné. Poskytovatel po obdržení objednávky toto objednavateli elektronicky potvrdí na emailovou adresu objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedoručení informací o objednané službě v případě uvedení chybné, neúplně či jinak nefunkční emailové adresy kupujícího.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká ve chvíli, kdy poskytovatel odešle objednavateli potvrzení o přijetí objednávky a objednavatel jej obdrží.

Veškerá korespondence týkající se kupní smlouvy probíhá mezi poskytovatelem a objednavatelem elektronicky, prostřednictvím emailu. Zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a zároveň souhlasí s tím, že veškeré náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

V případě, že je objednavatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas s poskytováním služeb od zákonného zástupce objednatele.

5. Cena služeb a platební podmínky

Cenu za služby může objednavatel uhradit poskytovateli bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

Veškeré placené služby jsou nabízeny v měně CZK (Kč).

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat.

Po obdržení platby vystaví poskytovatel objednavateli fakturu, doklad o zaplacení a zašle ji na jeho emailovou adresu.

6. Průběh poskytování služby (časové členství v online klubu pro ženy)

Po uzavření kupní smlouvy a úhradě ceny za službu, bude objednavateli umožněn přístup do vnitřního rozhraní, k online obsahu a to po dobu odpovídající délce časového členství. Pokud je například členství zakoupeno na 3 měsíce, tak mu bude umožněn přístup po dobu 90 dní. Jeden měsíc je počítán, jako 30 dní.

7. Časové členství, vnitřní rozhraní a vnitřní rozhraní FREE

Časovým členstvím se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný (dále jen vnitřní rozhraní).

Poskytovatel umožní přístup do vnitřního rozhraní pouze objednavatelům, kteří uhradili členský poplatek – členství. Výjimku tvoří služba s názvem FREE, přičemž cena této služby je 0,- Kč. V tomto případě umožní poskytovatel přístup do této části vnitřního rozhraní objednavatelům, kteří řádně uzavřeli kupní smlouvu tak, jak je uvedeno v bodě 4. Uzavření kupní smlouvy a uhradili částku za službu, v tomto případě 0,- Kč. Délka zakoupené služby FREE je omezena délkou provozování této části vnitřního rozhraní. Součástí této služby není přístup do stravovacího programu chcijistlepe.cz.

Po úhradě časového členství získává objednavatel časově omezený přístup do vnitřního rozhraní.

Objednavatel musí být pro vstup do sekce pro členy přihlášen pod účtem, pod kterým členství uhradil.

Doba platnosti členství se řídí dle zakoupeného typu členství. Jeden měsíc má délku 30 dní. V případě půlročního členství je doba platnosti 180 dní.

Platnost členství se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet poskytovatele, nebo na účet platební brány.

Po vypršení platnosti členství již není objednavateli přístup do vnitřního rozhraní umožněn.

Čerpání objednané služby začíná dnem úhrady za službu a končí vypršením platnosti členství a to bez ohledu na to, zda objednavatel zakoupenou službu využil.

Součástí služby je přístup do stravovacího programu prostřednictvím internetových stránek www.chcijistlepe.cz. Objednavatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň souhlasí i s obchodními podmínkami provozovatele těchto internetových stránek.

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení peněz a reklamace

Objednavatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednavateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto sděluje objednavateli, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy – nákupu digitálního obsahu – výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednavatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednavateli umožněno čerpat produkt pod jeho uživatelským účtem dle této smlouvy ihned, po řádném zaplacení.

V případě, že má objednavatel výhrady, stížnosti či reklamace v souvislosti s poskytováním služby, má právo je vůči poskytovateli uplatnit.

Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci, jako oprávněnou nebo neoprávněnou. V případě, že poskytovatel vyhodnotí reklamaci, jako oprávněnou, provede úkony vedoucí k nápravě. V případě, že vyhodnotí reklamaci, jako neoprávněnou, informuje o tomto závěru objednavatele.

S reklamací služeb se, prosím, obracejte na email [email protected].

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Objednavatel bere na vědomí, že informace, materiály a další součásti tvořící vnitřní rozhraní jsou chráněny autorským právem a objednavatel se zavazuje tímto se řídit a toto respektovat. Není oprávněn jej šířit, kopírovat, nebo jakkoliv zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení a neoprávněného nakládání objednavatele s obsahem vnitřního rozhraní, může poskytovatel objednavateli zamezit přístup a to bez nároku na náhradu.

Objednavatel není oprávněn při využívání vnitřního rozhraní, ani webových stránek poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě, nebo související s internetovými stránkami www.mamacotrenuje.cz se řídí českým právem a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na stránky, nebo do vnitřního rozhraní realizován.

Poskytovatel je oprávněn k poskytnutí služeb na základě živnostenského oprávnění.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje poskytovatele:
Doručovací adresa: LIFESTART, s.r.o., Salmovská 1539/10, 120 00 Praha 2
Emailová adresa: [email protected]

Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 30.5.2019 a nabývají platnosti a účinnosti dne 31.5.2019

V Praze dne 30.5.2019

Markéta Brožová, jednatelka LIFESTART, s.r.o.                           

Bc. Jan Pfeifer, jednatel LIFESTART, s.r.o.